Əкімге шағымдарын жеткізді

Өткен жетінің ортасында қала әкімі Әнуар Омар Сәтбаевтағы Қалмағамбетов көшесінің тұрғындарымен кездесті. Осы көшенің 5-ші үйінде тұратын ІІ-топтағы мүгедек Несібелді Молдашева әкімнің қабылдауында болып, көше тұрғындарының шағымын жеткізген еді.

Қал а басш ысы мәселенің мән- жайын өз көзімен көріп, тұрғындармен жү здесу үш ін келді. «Осы көшеде тұ рудың өзі қауіпті бо лып отыр. Көше тар, кү ні- түні жеңіл, жүк көл іктерінің легі бір толаста- майды. Ж ақын арада о сы көшеде көлік бір сәбиді қағып та кетті», – деп жиналған халық әкімге наздарын жеткізді. Бұл көше арқылы көліктер, №6 ав- то бус жақын маңдағы сая- жайға өтеді. Көшенің тарлығы- на тұ рғындардың өздері де кінәлі. Б айқағанымыз, біраз ү йл ердің қо рш аул ары ав- то көлік жол ына тым ж ақы н, өйткені, тұрғындардың өздері қо ршаул арды заңсыз тү рде алға ш ығарып алған. Ж арық бағаналарының өзі қоршаулар- дың іш жағында қалған.

Тұрғындар әкімге біраздан бері телефон желісінің жұмыс істемейтінін де айтты. Қала басшысы жоғарыда айтыл ған мәселелердің оң шеш імін табуға бо латынын және ол үшін жауапты қызмет- терге міндеттер жүктел етінін жеткізді. Атап айтқанда, әкім көшелерде көлік жылдамдығын тежегіш құралдар қою, заңсыз шегерілген үй қоршауларына байланысты тиісті органдарға тұрғындармен тү сініктеме жұмыстарын жүргізіп, қалыпқа кел тіру жайында тапсырма берді.

Тұрғындарды толғандырып отырған тағы бір өзекті мәселе – үйлерді кәріз (канализация) жүйесіне қосу. Бұл көшенің сол жағында орналасқан үйлер ор- талық кәріз құбырына қосылғ- ан да, ал қарама-қарсы үйлер қосылмаған. Бұл жөнінде әкім тиісті түсініктеме берді. – Кәріз құ бырына қосу тек сіздердің үйлеріңізге ғана қатысты емес. Осы аудандағы біршама үйлер соны қажет етіп отыр, – деді Әнуар Серікбайұ лы. – Бұл бірден шешілетін шаруа емес. Қазір мен сіздерге бос уәде бере ал маймын. Кәріз жүйе- лерін іске қосу үшін оны қала- ны дамытудың жоспарына енг- ізу керек, қаражат көзін табу қажет, құжаттарын дайындау да біраз уақытты алады. Осы ша- руаларды тындырған соң, бо- лашақта үйлеріңіз орталық кәріз жүйесіне қосылады. Оған дейін өзіміздің қолымызда бар мү мкіндіктерді пайдаланып, сіздер айтқан мәселелерді ше- шуге күш саламыз, – деді қала әкімі.

Мәди ӘЛЖАППАРОВ.

Комментарии закрыты.