Выборы 2021

Ауылдық округтердің, ауылдардың, кенттердің
және саяси партиялардың әкімдігіне кандидаттардың назарына!

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңының 28-бабы 3-тармағына сәйкес «Шарайна» газетінің редакциясы сайлау алдындағы үгіт үшін ақылы негізде орын береді және сайлау алдындағы үгіт материалдарына келесі бағалауды және оларды газетке орналастыру шарттарын, орындар беру тәртібін жариялайды:

— материалдың көлемі шаршы сантиметрмен;

— газеттің бірінші бетінде орналастырылатын сайлау алдындағы үгіт материалдарының көлемі 400 шаршы сантиметрден аспауы тиіс;

— сайлау алдындағы үгіт материалдарына орын беру материалдардың редакцияға түсу кезектілігінің тәртібімен жүзеге асырылады.

Әр шаршы сантиметр үшін сайлау алдындағы үгіт материалдарын орналастырғаны үшін төлемақы мөлшері: 1 бетке – 250 теңге; түрлі-түсті беттерге — 200 теңге; қара-ақ беттерге -100 теңге.

«Шарайна» газетінің редакциясы.


К сведению кандидатов в акимы сельских округов, сел,
поселков и политических партий!

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Конституционного Закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» редакция газеты «Шарайна» предоставляет место для предвыборной агитации на платной основе и публикует следующую оценку предвыборных агитационных материалов и условия их размещения в газете, порядок предоставления мест:

–  объем материала в квадратных сантиметрах;

– объем предвыборного агитационного материала, размещаемого на первой странице газеты, не должен превышать 400 квадратных сантиметров;

– предоставление мест предвыборным агитационным материалам осуществляется в порядке очередности поступления материалов в редакцию.

Размер платы за размещение предвыборных агитационных материалов за каждый квадратный сантиметр: за 1 страницу – 250 тенге; за цветные страницы –200 тенге; за черно-белые страницы –100 тенге.

Редакция газеты «Шарайна».